فرم نظارت و ارزیابی جلسات خانگی مسجد محور

  • :
  • :
  • سرمایشی:
  • گرمایشی:
  • نور:
  • پذیرایی جلسه:
  • احکام:
  • قرآنی:
  • سطح کیفی آموزشی فراگیران:
  • میزان تسلّط مربی بر جلسه و ارائه متون آموزشی: